ИД на напис : 00192296 / Последна промена : 13.06.2022Отпечати

Како да ги пребарам или повторно да ги пребарам каналите на Android TV од Sony или Google TV: Кабел/Антена/Аналогно

  Пред да започнете

  Копчиња со стрелки на далечинскиот управувачКопчиња со стрелки на далечинскиот управувач
  Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач за да се движите низ менито на телевизорот.Избирајте опции со притиснување на копчето „плус“. Тоа е кружното копче во центарот на кружната област за мени на далечинскиот управувач.

  Дигитално пребарување канали

  Google TV

  1. Притиснете го копчето Брзи поставки на далечинскиот управувач.
   • Или, пак, можете да ги користите копчињата со стрелки на далечинскиот управувач за да отидете во картичките на горниот дел од екранот, а потоа до крај надесно. Изберете Settings (Поставки) од списокот.
  2. Изберете Settings (Поставки).
  3. Изберете Channel & Inputs (Канал и влезни сигнали) → Channels (Канали) → Channel setup (Поставување канали) → Auto tuning (Автоматско пребарување) → Digital* (Дигитално*).
   • (*) Наместо да изберете Digital (Дигитално), можеби ќе треба да изберете друга опција во зависност од вашиот оператор за услуги.
   • Телевизорот може да побара PIN-код [English] кога ќе изберете Auto tuning (Автоматско пребарување).
  4. Изберете Set up (Поставување).
  5. Започнете скенирање на канали за Digital (Дигитално), па изберете Next (Следно).

  Забелешка: Ако се појави пораката „Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted“ (Избраниот канал е кодиран или не може да се декодира. Проверете дали модулот CA и паметната картичка се правилно вметнати) кога ќе изберете канал по завршување на пребарувањето, во зависност од операторот можеби ќе треба да го вметнете модулот CI+ (CAM-картичка) во отворот на задната страна од телевизорот.


  Android TV

  1. Притиснете го копчето [HOME] на далечинскиот управувач.
  2. Изберете Settings (Поставки).
  3. Следните чекори зависат од опциите во менито на телевизорот:
   • Следните чекори зависат од опциите во менито на телевизорот. Ако имате поставено PIN-код, телевизорот може да побара да го внесете.
    • Изберете Watching TV (Гледање телевизија) → Channel setup (Поставување канали) → Auto tuning (Автоматско пребарување) → Digital (Дигитално).
    • Изберете Watching TV (Гледање телевизија) → Channels (Канали) → Channel setup (Поставување канали) → Auto tuning (Автоматско пребарување) → Digital (Дигитално).
    • Изберете Watching TV (Гледање телевизија) → Channels (Канали) → Channel setup (Поставување канали) → Digital setup (Дигитално поставување) → Digital tuning (Дигитално пребарување) → Digital auto tuning (Автоматско дигитално пребарување).
    • Изберете Channel setup (Поставување канали) → Digital setup (Дигитално поставување) → Digital tuning (Дигитално пребарување) → Digital auto tuning (Автоматско дигитално пребарување).
  4. Кога ќе се појави прашањето „Do you want to start Auto Tuning?“ (Дали сакате да започнете автоматско пребарување), изберете Yes (Да). Некои телевизори бараат PIN-код или потврда.
  5. Изберете помеѓу Antenna (Антена) или Cable (Кабел).
   Кога ќе изберете Antenna (Антена), започнува автоматското бирање за антена
  6. Ако во претходниот чекор се избере Cable (Кабел), ќе се појави менито за кабелско пребарување.
   Може да изберете рачно да поставите Scan Type (Тип скенирање), Frequency (Фреквенција) или Network ID (ID на мрежата) според специфични мрежни параметри кои сте ги добиле од вашиот оператор.
   Ако не сте добиле ништо, ви препорачуваме да ги користите зададените поставки:
   • Оператор: Изберете го името на операторот од списокот
   • Network ID (ID на мрежата): Автоматски
   • Frequency (Фреквенција): Автоматски
   • Scan type (Тип скенирање): Quick scan (Брзо скенирање)
  7. Ако скенирањето не најде некој или ниту еден од каналите, може да се обидете со промена на поставувањето за Scan Type (Тип скенирање) на Full scan (Целосно скенирање).
   ВАЖНО: Кога ќе изберете Full scan (Целосно скенирање), пребарувањето може да трае еден час или подолго. Ако имате проблем со постапката за кабелско пребарување, контактирајте со операторот бидејќи тој можеби користи различни поставки.
  8. Продолжете со избирање Start (Започни).
  9. Телевизорот сега ќе почне со пребарување. Штом ќе заврши, ќе се појави порака за потврдување.

  Забелешка: Ако се појави пораката „Signal cannot be decoded“ (Сигналот не може да се декодира) кога ќе изберете канал по завршување на пребарувањето, во зависност од операторот можеби ќе треба да го вметнете модулот CI+ (CAM-картичка) во отворот на задната страна од телевизорот.


  Аналогно пребарување

  Google TV

  Android TV


  Забелешки: