ИД на напис : 00192296 / Последна промена : 30.03.2022

Како да ги поставам или повторно да ги поставам каналите на телевизорот со Android од Sony (водич за аналогно/кабелско/антенско поврзување)?

  Постапката подолу се однесува на сите наши телевизори со Android од Sony. Сепак, во зависност од моделот на телевизорот, може да има мали разлики помеѓу распоредот на далечинскиот управувач и интерфејсот на менито.
  Ако во некој момент ви се потребни дополнителни насоки, повеќе информации може да најдете во Водичот за помош што е вграден во телевизорот или така што ќе отидете до Страницата за поддршка за моделот на вашиот телевизор.

   Насоки за далечинскиот управувач  Насоки за далечинскиот управувач
  Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач за да се движите низ менито на телевизорот. Избирајте опции со притискање на копчето „плус“. Тоа е кружното копче во центарот на кружната област за мени на далечинскиот управувач.

  Аналогно бирање

  1. Притиснете го копчето [HOME] (Почеток) на далечинскиот управувач.

  2. Одете до менито Settings (Поставување), што се наоѓа на долниот дел од почетниот екран.
   Насоки за далечинскиот управувач

  3. Изберете Channel Setup (Поставување канали) → Analogue Setup (Аналогно поставување) → Analogue Auto Tuning (Аналогно автоматско бирање).

  4. Кога ќе се појави прашањето „Do you want to start Auto Tuning?“ (Дали сакате да започне автоматското бирање?), изберете Yes (Да).

  Телевизорот сега ќе почне со бирање. Штом ќе заврши, ќе се појави порака за потврдување.

   

  Дигитално бирање

  1. Притиснете го копчето [HOME] (Почеток) на далечинскиот управувач.

  2. Одете до менито Settings (Поставување), што се наоѓа на долниот дел од почетниот екран.
   Насоки за далечинскиот управувач

  3. Изберете Channel Setup (Поставување канали) → Digital Setup (Дигитално поставување)→ Digital Tuning (Дигитално бирање) → Digital Auto Tuning (Дигитално автоматско бирање).

  4. Кога ќе се појави прашањето „Do you want to start Auto Tuning?“ (Дали сакате да започне автоматското бирање?), изберете Yes (Да).

  5. Изберете помеѓу Antenna (Антена) или Cable (Кабел).
   Кога ќе изберете Antenna (Антена), започнува автоматското бирање за антена

  6. Ако во претходниот чекор се избере Cable (Кабел), ќе се појави менито за кабелско бирање.
   Може да изберете рачно да поставите Scan Type (Тип скенирање), Frequency (Фреквенција) или Network ID (ИД на мрежата) според специфични мрежни параметри кои сте ги добиле од вашиот оператор.

   Ако не сте добиле ништо, препорачуваме да ги користите основните поставки:

   Scan type (Тип скенирање): Quick scan (Брзо скенирање)
   Frequency (Фреквенција): Auto
   (Автоматски) Network ID (ИД на мрежата): Auto
   (Автоматски) Operator (Оператор): Изберете го името на операторот од списокот

   Ако скенирањето не најде некој или ниту еден од каналите, може да се обидете со промена на поставувањето за Scan Type (Тип скенирање) на Full scan (Целосно скенирање).
   ВАЖНО: Кога ќе изберете Full scan (Целосно скенирање), бирањето може да трае и цел час.

   БЕЛЕШКА: Ако имате проблем со постапката за кабелско бирање, проверете со давателот на услугата бидејќи тој можеби користи поинакви поставувања.

  7. Продолжете со избирање Start (Започни).

  Телевизорот сега ќе почне со бирање. Штом ќе заврши, ќе се појави порака за потврдување.