ИД на напис : 00192345 / Последна промена : 23.09.2021

Како да го поставам или повторно да го поставам LCD телевизорот од Sony (аналоген/кабелски/антенски водич)?

  ЗАБЕЛЕШКИ:

  • Постапката наведена подолу важи за сите LCD телевизори од Sony (со исклучок на телевизорите со Android од Sony). Сепак, во зависност од моделот на телевизорот, може да има мали разлики помеѓу распоредот на далечинскиот управувач и интерфејсот на менито.
  • Ако ви требаат повеќе информации во кое било време, повеќе информации може да најдете во водичот за помош вграден во телевизорот, така што ќе отидете до Страницата за поддршка за моделот на вашиот телевизор.
  • Користете ги долунаведените копчиња на далечинскиот управувач за навигација.

   Насоки за далечинскиот управувач Насоки за далечинскиот управувач
   Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач за да се движите низ менито на телевизорот. Избирајте опции со притискање на копчето „плус“. Тоа е кружното копче во центарот на кружната област за мени на далечинскиот управувач.

  Аналогно бирање

  1. Притиснете го копчето MENU (Мени) или HOME (Почеток) на далечинскиот управувач.

   Слика

  2. Изберете една од опциите подолу што најдобро одговара на структурата на менито на вашиот телевизор:

   Опција А
   Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач и изберете Settings (Поставување) → Analogue Setup (Аналогно поставување) → Analogue Auto Tuning (Аналогно автоматско бирање) или Auto Tuning (Автоматско бирање).  

   Слика


   Опција Б
   Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач и изберете Settings (Поставување) → System Settings (Системско поставување) или Set-up (Поставување) → Channel set-up (Поставување канали) → Analogue Setup (Аналогно поставување) → Analogue Auto Tuning (Аналогно автоматско бирање) или Auto Tuning (Автоматско бирање).

  3. Кога ќе се појави прашањето Do you want to start Auto Tuning? (Дали сакате да започне автоматско бирање), изберете Yes (Да) и потврдете со копчето Слика.
  4. Телевизорот сега ќе почне со бирање. Штом ќе заврши, ќе се појави порака за потврдување.

   

  Дигитално бирање

  1. Проверете дали кабелот од антената е правилно поврзан со телевизорот.
   Во дијаграмот подолу е прикажана слика за пример за поврзувањата за антена/кабел. За подетални или какви било други информации за антенско поврзување, видете во упатството што е доставено со телевизорот.

   Слика

  2. Вклучете го телевизорот.

  3. Притиснете го копчето MENU (Мени) или HOME (Почеток) на далечинскиот управувач.
   Слика

  4. Изберете една од опциите подолу што најдобро одговара на структурата на менито на вашиот телевизор:

   Опција А
   Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач и изберете Settings (Поставување) → Digital set-up (Дигитално поставување) → Digital Auto Tuning (Дигитално автоматско бирање) или Auto Tuning (Автоматско бирање).

   Слика

   Опција Б
   Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач и изберете Settings (Поставување) → System Settings (Системско поставување) или Set-up (Поставување) → Channel set-up (Поставување канали) → Digital set-up (Дигитално поставување) → Digital Auto Tuning (Дигитално автоматско бирање) или Auto Tuning (Автоматско бирање).

   Слика

  5. Кога ќе се појави прашањето Do you want to start Auto Tuning? (Дали сакате да започне автоматско бирање), изберете Yes (Да) или OK и потврдете со копчето Слика.

   Слика

  6. Изберете помеѓу Antenna (Антена) или Cable (Кабел).
   Кога ќе изберете Antenna (Антена), започнува автоматското бирање за антена.

  7. Ако во претходниот чекор се избере Cable (Кабел), ќе се појави менито за кабелско бирање.
   Може да изберете рачно да поставите Scan Type (Тип скенирање), Frequency (Фреквенција) или Network ID (ИД на мрежата) според специфични мрежни параметри кои сте ги добиле од вашиот оператор.

   Ако не сте добиле ништо, препорачуваме да ги користите основните поставки:

   Scan type (Тип скенирање): Quick scan
   (Брзо скенирање) Frequency (Фреквенција): Auto
   (Автоматски) Network ID (ИД на мрежата): Auto
   (Автоматски) Operator (Оператор): Изберете го името на операторот од списокот

   Ако скенирањето не најде некој или ниту еден од каналите, може да се обидете со промена на поставувањето за Scan Type (Тип скенирање) на Full scan (Целосно скенирање).
   ВАЖНО: Кога ќе изберете Full scan (Целосно скенирање), бирањето може да трае и цел час.

   БЕЛЕШКА: Ако имате проблем со постапката за кабелско бирање, проверете со давателот на услугата бидејќи тој можеби користи поинакви поставувања.

  8. Продолжете со избирање Start (Започни).

  9. Телевизорот сега ќе почне со бирање. Штом ќе заврши, ќе се појави порака за потврдување.