ИД на напис : 00192345 / Последна промена : 25.04.2022Отпечати

Како да ги пребарам или повторно да ги пребарам каналите на мојот LCD-телевизор без Android од Sony (кабел/антена)?

  Пред да започнете


  Дигитално пребарување канали (LCD-телевизор без Android)

  1. Проверете дали кабелот од антената е правилно поврзан со телевизорот.
   На дијаграмот подолу е прикажана слика како пример за поврзувањето на кабел/антена. За подетални или какви било други информации за антенско поврзување, видете во упатството што е доставено со телевизорот. Прирачниците се објавени на веб-сајтот за поддршка.
   Слика како пример за поврзувањето за антенска/кабелска телевизија.

  2. Вклучете го телевизорот.
  3. Притиснете го копчето MENU или HOME на далечинскиот управувач.
   Две слики една до друга. Лево: локација на копчето MENU на далечинскиот управувач. Десно: локација на копчето HOME на далечинскиот управувач.
  4. Изберете една од опциите подолу што најмногу одговара на структурата на менито на вашиот телевизор. Имајте предвид дека сликите од екранот подолу може да се разликуваат од тоа што го гледате на вашиот екран.
   • Опција А: Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач и изберете Settings (Поставки) → Digital set-up (Дигитално поставување) → Digital Auto Tuning (Автоматско дигитално пребарување) или Auto Tuning (Автоматско пребарување), како што е прикажано на сликата од екранот подолу.
    Слика
   • Опција Б: Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач за да изберете Settings (Поставки) → System Settings (Поставки на системот) или Set-up (Поставување) → Channel set-up (Поставување канали) → Digital set-up (Дигитално поставување) → Digital Auto Tuning (Автоматско дигитално пребарување) или Auto Tuning (Автоматско пребарување), како што е прикажано на сликата од екранот подолу.
    Слика
  5. Кога ќе се појави прашањето Do you want to start Auto Tuning? (Дали сакате да започнете автоматско пребарување?), изберете Yes (Да) или OK (Во ред), а потоа потврдете со копчето Слика (Плус).
   Слика од екранот на телевизорот: „Do you want to start Auto Tuning?“ (Дали сакате да започнете автоматско пребарување?) Да/Не
  6. Изберете помеѓу Antenna (Антена) или Cable (Кабел).
  7. Кога ќе изберете Antenna (Антена), започнува автоматското пребарување на канали за антена.
  8. Ако во претходниот чекор се избере Cable (Кабел), ќе се појави менито за кабелско пребарување.
  9. Може да изберете рачно да поставите Scan Type (Тип скенирање), Frequency (Фреквенција) или Network ID (ID на мрежата) според мрежните параметри што сте ги добиле од вашиот оператор.
  10. Ако не сте добиле ништо, ви препорачуваме да ги користите зададените поставки:
   • Scan type (Тип скенирање) = Quick scan (Брзо скенирање)
   • Frequency (Фреквенција) = Auto (Автоматски)
   • Network ID (ID на мрежата) = Auto (Автоматски)
   • Оператор: Изберете го името на операторот од списокот
  11. Ако скенирањето не најде некој или ниту еден од каналите, може да се обидете со промена на поставувањето за Scan Type (Тип скенирање) на Full scan (Целосно скенирање).
   • ВАЖНО: Кога ќе изберете Full scan (Целосно скенирање), пребарувањето може да трае еден час или подолго. Ако имате проблем со постапката за кабелско пребарување, контактирајте со операторот бидејќи тој можеби користи различни поставки.
  12. Продолжете со избирање Start (Започни).
  13. Телевизорот сега ќе почне со пребарување. Штом ќе заврши, ќе се појави порака за потврдување.

  Аналогно пребарување канали (LCD-телевизор без Android)

  Како да извршите аналогно пребарување