ИД на напис : 00192381 / Последна промена : 03.02.2022Отпечати

Што претставува карактеристиката Повратен аудиоканал (ARC)?

  Карактеристиката ARC ја елиминира потребата од користење дополнителен композитен аудиокабел или оптички кабел при поврзување со аудио/видео (А/В) ресивер или систем за опкружувачки звук со телевизор. Поврзувањето на HDMI-кабел од ARC-компатибилен А/В-ресивер на ARC-компатибилен телевизор ќе го овозможи следново:

  • Испраќање аудио до А/В-ресивер од телевизорот.
  • Прегледувајте и слушајте филмови и друга содржина од уреди-извори бидејќи тие поминуваат преку А/В-ресиверот за да се гледаат на телевизорот.

  На следнава слика се прикажани поврзувањата што се потребни за да се добие звук од телевизор што е компатибилен со ARC на аудиоуред што исто така е компатибилен со ARC:

  Слика
  [А]: Телевизор
  [B]: Аудиосистем
  [C]: HDMI ARC-влез на телевизорот
  [D]: HDMI ARC излез на аудиосистемот
  [E]: HDMI-кабел (HDMI-кабел со висок квалитет и голема брзина)

  БЕЛЕШКА: HDMI-каблите со слаб квалитет на кои нема ознака за голема брзина нема да можат да ја обезбедат функцијата ARC.

  На следнава слика се прикажани поврзувањата што се потребни за да се добие звук од телевизор на домашен аудиоуред кога некој од уредите не е компатибилен со ARC:


  Слика