ИД на напис : 00192361 / Последна промена : 12.07.2018Отпечати

Како да ги поставам или повторно да ги поставам каналите на LCD телевизорот од Sony (една сателитска антена)?

  ЗАБЕЛЕШКИ:

  • Постапката наведена подолу важи за сите LCD телевизори од Sony (со исклучок на телевизорите со Android од Sony). Сепак, во зависност од моделот на телевизорот, може да има мали разлики помеѓу распоредот на далечинскиот управувач и интерфејсот на менито.
  • Ако во некој момент ви се потребни дополнителни насоки, повеќе информации може да најдете во Водичот за помош што е вграден во телевизорот или така што ќе отидете до Страницата за поддршка за моделот на вашиот телевизор.
  • Користете ги долунаведените копчиња на далечинскиот управувач за навигација.
    
   Насоки за далечинскиот управувачНасоки за далечинскиот управувач
   Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач за да се движите низ менито на телевизорот.Избирајте опции со притискање на копчето „плус“. Тоа е кружното копче во центарот на кружната област за мени на далечинскиот управувач.

   

  1. Проверете дали кабелот од сателитската антена (антената) е правилно поврзан на телевизорот.
   На дијаграмот подолу е дадена слика за пример за поврзувања за сателитската антена.
   За подетални или какви било други информации за антенско поврзување, видете во упатството што е доставено со телевизорот.

   Слика
   * За SUB-приклучок, поврзете само кога го користите режимот за двоен приемник.
    
  2. Вклучете го телевизорот.
  3. Притиснете MENU (Мени) или HOME (Почеток), во зависност од распоредот на далечинскиот управувач.
   Слика
    
  4. Изберете Settings (Поставки).
  5. Изберете Digital Set-up (Дигитално поставување).

   Слика

    
  6. Изберете Satellite Auto Tuning (Автоматско сателитско поставување) или Auto Tuning (Автоматско поставување).
   Потоа потврдете со копчето Слика.
  7. Кога ќе ви се постави прашањето „Do you want to start Auto Tuning? (Дали сакате да започне автоматското поставување), изберете Yes (Да) и потврдете со копчето Слика.

   Слика

    
  8. Изберете Next (Следно) и потврдете со копчето Слика.
  9. Во овој чекор, од вас ќе се побара да изберете од два списока на сателитски програми. „Preferred Satellite“ (Претпочитан сателит) го содржи списокот на програмите од сателитскиот оператор што сте го избрале, додека „General Satellite“ (Општ сателит) ќе го прикаже списокот на програми од сите сателити.
   Изберете Preferred Satellite (Претпочитан сателит) и потврдете со копчето Слика.

   БЕЛЕШКА: Preferred Satellite (Претпочитан сателит) ќе прикаже список на достапни даватели на услуги поврзани со поставките за јазикот и земјата.

    
    Слика  Слика
  10. Во следниот чекор ќе видите список на оператори. Изберете го претпочитаниот оператор.
   БЕЛЕШКА: Ако не можете да го најдете претпочитаниот оператор на списокот, вратете се на претходната страница и изберете General Satellite (Општ сателит) како што е опишано во чекор 9.
  11. Изберете Next (Следно) и потврдете со копчето Слика.
  12. Сега ќе може да ги поставите параметрите за мрежата. За основно поставување, задржете ги основните поставки.

   Scan Type (Тип скенирање): Full (Целосно), Network (Мрежа) или Manual Scan (Рачно скенирање)
   Service Type (Тип услуга): All services (Сите услуги) (слободни и кодирани)
   Channel Type (Тип канал): All services (Сите услуги) (телевизија и/или радио)

   Слика


   Ако сте добиле конкретни параметри за мрежата од операторот, можете рачно да ги промените поставките за Scan Type (Тип скенирање), Service Type (Тип услуга) и Channel Type (Тип канал).
  13. Изберете Next (Следно) и потврдете со копчето Слика.
  14. Ќе започне автоматското бирање. Можеби ќе биде потребно време за да се заврши овој процес.