ИД на напис : 00147063 / Последна промена : 14.12.2021

Каде да ги најдам верзијата на софтверот на мојот телевизор, ID-бројот на уредот, името на моделот или серискиот број?

  Каде да најдете информации за системот на телевизорот

  Чекорите за пристап до информациите за системот на телевизорот (на пр. верзија на софтверот, ID на уредот, име на моделот или серискиот број) преку менито на телевизорот се разликуваат во зависност од видот на вашиот телевизор. Изберете го видот на вашиот телевизор за повеќе информации.


  Android TV и Google TV

  Ако далечинскиот управувач има копче HELP

  1. Притиснете го копчето HELP на далечинскиот управувач.
  2. Следните чекори зависат од опциите во менито на телевизорот:
   • Изберете System information (Информации за системот) во категоријата Status & Diagnostics (Статус и дијагностика) или Troubleshooting and system information (Решавање проблеми и информации за системот).
   • Изберете Contact & Support (Контакт и поддршка).
   • За сериите W8, X7: Името на моделот се прикажува во долниот лев дел од екранот.

   Екранот се разликува во зависност од моделот на вашиот телевизор. Погледнете ги следните примери.
   Информации за системот во екранот на менито
   Екран со информации за системот

  Ако далечинскиот управувач нема копче HELP

  1. Отворете го екранот Settings (Поставки). Како да пристапите до Settings (Поставки)
  2. Следните чекори зависат од опциите во менито на телевизорот:
   • Изберете Settings (Поставки) Help and Feedback (Помош и повратни информации) Help (Помош) Status & Diagnostics (Статус и дијагностика) System information (Информации за системот).
   • Изберете Apps (Апликации) → Help (Помош) System information (Информации за системот) во категоријата Status & Diagnostics (Статус и дијагностика) или Troubleshooting and system information (Решавање проблеми и информации за системот).
   • Изберете Help (Помош) System information (Информации за системот) во категоријата Troubleshooting and system information (Решавање проблеми и информации за системот).
   • Изберете Settings (Поставки) BRAVIA Settings (Поставки за BRAVIA) Customer Support (Корисничка поддршка) → Contact & Support (Контакт и поддршка).

  Други телевизори освен Android TV или Google TV

  Телевизори издадени во 2015 година и понови

  1. Притиснете го копчето HOME на далечинскиот управувач.
  2. Изберете Settings (Поставки).
  3. Изберете System Settings (Поставки на системот) или Product Support (Поддршка за производи).
  4. Изберете Customer Support (Корисничка поддршка) или System Information (Информации за системот).
  5. Изберете Product Information (Поддршка за производи).
   Информации за производот
   Екранот се разликува во зависност од моделот на вашиот телевизор.

  Телевизори издадени во 2014 година

  1. Притиснете го копчето HOME на далечинскиот управувач.
  2. Изберете (?) Help (Помош).
  3. Изберете Customer Support (Корисничка поддршка).
  4. Изберете System Information (Информации за системот).
   Информации за системот
   Екранот се разликува во зависност од моделот на вашиот телевизор.

  Телевизори издадени во 2013 или постари

  1. Притиснете го копчето HOME на далечинскиот управувач.
  2. Изберете Settings (Поставки).
  3. Изберете Product Support (Поддршка за производи) или Set-up (Поставување).
  4. Изберете System Information (Информации за системот) или Product Information (Информации за производот).
   Информации за производот и информации за системот
   Екранот се разликува во зависност од моделот на вашиот телевизор.

  Слични написи