ИД на напис : 00234538 / Последна промена : 02.08.2023Отпечати

[360] Како да ги оптимизирате апликациите (360 Reality Audio)

   

  Со извршување на функцијата [Optimise apps] (Оптимизирање на апликациите), информациите што се собрани при анализата на формата на ушите, се применуваат во апликациите што се компатибилни со 360 Reality Audio (на пример, давателот на услугата за музика). 

  Внимание: Пред да може да извршите Optimise apps (Оптимизирање на апликациите), задолжително прво извршете анализа на формата на ушите. 
  За повеќе информации, погледнете Како да ја анализирате формата на вашите уши (360 Reality Audio)

  Како да ги оптимизирате апликациите

  1. Активирајте ја апликацијата Headphones Connect и поврзете ги слушалките со Bluetooth.
  2. Изберете 360 Reality Audio Setup - Optimise apps (Оптимизирање на апликациите) - OPTIMISE (ОПТИМИЗИРАЈ).

    
  3. Кога ќе се појави пораката [360 Reality Audio is only available from these music server apps] (360 Reality Audio е достапна само од овие апликации за музички сервери), изберете ја апликацијата што сакате да ја користите.
  4. Прочитајте ја прикажаната порака и изберете или [LAUNCH TO OPTIMISE] (АКТИВИРАЈТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАЊЕ) или [INSTALL AND OPTIMISE] (ИНСТАЛИРАЈ И ОПТИМИЗИРАЈ).

  Кога ќе се појави пораката [OPTIMISE COMPLETE] (ОПТИМИЗИРАЊЕТО ЗАВРШИ), функцијата Optimise apps (Оптимизирање на апликациите) е завршена.