ИД на напис : 00225223 / Последна промена : 17.03.2019

Дали производите што користат магнети влијаат врз медицински уреди како што се пејсмејкери?

Користам медицински уред како што е пејсмејкер, дефибрилатор или шант со променлив притисок за лекување на собирање вода во мозокот. На што треба да внимавам?

    Еден производ може да влијае врз медицинските уреди како што се пејсмејкери, дефибрилатори или шантови со променлив притисок за лекување на собирање вода во мозокот во зависност од магнетното поле на магнетот во производот.

    Ако користите еден од овие медицински уреди, консултирајте се со вашиот доктор пред да користите производ од Sony што содржи магнети, бидејќи некои од наведените производи може да влијаат врз медицинскиот уред.
    Покрај тоа, дури и ако го исклучите производот, магнетот во производот сѐ уште може да влијае врз медицинските уреди. Производот треба да биде подалеку од медицински уреди и луѓе што користат медицински уреди.

    ЗАБЕЛЕШКА: Во примерот со производите од Sony, деловите како што се звучници, слушалки, торбички или делот за отворање/затворање на амбалажата на производот може да содржат магнети. Звучниците може да бидат вградени во телевизори, фотоапарати или паметни телефони.