Систем за осветлување
Осветлување за префинети слики

Без разлика дали снимате или фотографирате, осветлувањето е најважно за создавање атмосфера што ќе ја изрази вашата уметничка замисла. Ќе ви претставиме неколку алатки и техники за осветлување со кои ќе можете да снимате слики со професионален квалитет.

Броеви на водичот за блицови (GN)

* Достапноста на производот зависи од регионот.

Надворешен блиц за поголема оддалеченост

„Броевите на водичот“ ја одредуваат можноста на блицот за осветлување објекти во далечина. Бројот на водичот е еднаков на максималното растојание од блицот до објектот, помножено со соодветниот F-број на блендата: Број на водич (GN) = растојание (m) x бленда (F-број)

Бројот на водичот 60 (во метри, при ISO 100), на пример, значи дека објектот на растојание од 15 метри ќе се осветли соодветно со решетка од F4 (60 = 15 x 4). Ако ја намалите решетката на F8, тогаш растојанието ќе се преполови и објектите на максимално растојание од 7,5 метри (60 = 7,5 x 8) ќе се осветлат правилно. Со зголемување на вредноста на ISO на фотоапаратот се добиваат слични резултати како и со користење блиц со поголем GN.

Надворешни блицови

Одбивање на блиц 
Омекнете ги сенките и зголемете ја длабочината

Иако системот со надворешни блицови може да ја зголеми визуелната длабочина, вообичаено е полесно и поефикасно да се одбива светлината од надворешниот блиц од некоја површина во близина, како ѕид или таван, за поприродно осветлување со поголема длабочина. Разликата може да биде значителна, а бидејќи блицот е поставен на фотоапаратот ќе имате максимална подвижност и брзина. Исто така, одбивањето на блицот нуди пошироко покривање и е идеално за осветлување група луѓе.

Директен блиц
ДИРЕКТЕН БЛИЦ
Одбивање од таван
ОДБИВАЊЕ НА БЛИЦ
Одбивање од таван

Насочете го блицот кон таванот за да ја распрскате и распространите светлината, за да добиете помека атмосфера и пософистицирани слики отколку со директен блиц.

Директен блиц

Директен блиц

Одбивање од таван

Одбивање на блицот

Одбивање од ѕид

Светлината можете да ја одбивате од ѕид ако сакате меки сенки што паѓаат странично од контурата на објектот. Понекогаш, овој пристап може да се користи во комбинација со внатрешно осветлување.

Одбивање од таван
ДИРЕКТЕН БЛИЦ
Одбивање од ѕид
ОДБИВАЊЕ НА БЛИЦ
Директен блиц

Директен блиц

Одбивање од ѕид

Одбивање на блицот

Синхронизација на блиц
Блиц со голема брзина и бавна синхронизација

За да ја дефокусирате заднината во услови со силно осветлување, ви треба бленда со голема брзина и голема решетка. Ако ви треба и блиц за исполнување, тогаш максималната брзина на блендата ќе биде ограничена, а тоа ќе ве спречи да користите доволно голема бленда. Синхронизацијата со голема брзина (HSS) ви овозможува да користите блиц при сите брзини на блендата, така што ќе можете да ја зголемувате решетката според потребите.

Бавната синхронизација се користи тогаш кога е потребна бавна брзина на блендата за правилна експозиција на заднината во затворени простории или ноќни сцени. Блицот се активира за да го осветли објектот, а потоа блендата наместо да се затвори веднаш, таа останува отворена доволно долго за да ја осветли и заднината. Тоа ви нуди слики со добра рамнотежа и правилна експозиција и на објектот и на заднината.    

Синхронизација со голема брзина

[Лево] Нормално [Десно] HSS

Синхронизација со голема брзина

Блицот за пополнување ја ограничува брзината на блендата, поради што е потребна мала бленда за фокусирање на заднината. HSS овозможува голема брзина на блендата и голема решетка за мала длабочина на полето.

Бавна синхронизација

Стандардниот блиц овозможува соодветна експозиција на објектот, но заднината е темна. Со бавната синхронизација на блицот, објектот и заднината ќе имаат правилна експозиција.

Бавна синхронизација

[Лево] Нормално [Десно] Бавна синхронизација

Надворешен блиц
Системи со 1, 2 и 3 светилки и контрола на соодносот

Користењето повеќе надворешни блицови може значително да ги зголеми вашите опции за осветлување. Контролата на соодносот, преку инфрацрвени или радиосигнали, го олеснува создавањето идеална светлина од секоја светилка.

1 светилка: B

1 светилка
1 светилка

Иако системите со повеќе светилки нудат повеќе опции, еден надворешен блиц може да создаде прекрасни слики со оддалечување на главниот светлосен извор од оската на фотоапаратот за да добиете подлабоки и поинтересни сенки и контури. Рефлектираната светлина овозможува дополнително исполнување со светлина. Блицот што е вграден во фотоапаратот (A) се користи само за контрола, а надворешниот блиц (B) функционира како примарен светлосен извор за целата сцена.

2 светилки: B + C

2 светилки
2 светилки

Системот со 2 светилки нуди повеќе разновидни опции и контрола за да можете да ги поставите блицовите и да ја прилагодите нивната јачина и да добиете оптимална длабочина на објектот со совршен сооднос на осветлување. „Главната“ светилка (B) го осветлува објектот странично, а светилката за „исполнување“ (C) ги омекнува сенките и светлината во заднина. Во споредба со системот со 1 светилка погоре, објектот е појасно дефиниран и истакнат во однос на заднината. Како и кај системот со 1 светилка, блицот вграден во фотоапаратот (A) нуди само контрола.

3 светилки: B + C + D

3 светилки
3 светилки

Третата светилка нуди повеќе слобода за осветлување на заднината и дефинирање на контурите на објектот. Во овој пример се дадени главната светилка (B) за примарно осветлување на објектот и светилка за исполнување (C) која ја осветлува заднината директно и широко. Третата светилка, задна светилка (D) во овој случај, создава јасна линија на светлина што ја дефинира страната на објектот која е најдалеку од главната светилка, за јасно да ја истакне од релативно светлата заднина. Иако оваа слика има поеднакво осветлување и од двата претходни примери, секој елемент е јасно издвоен и добро дефиниран. Блицот вграден во фотоапаратот (A) нуди само контрола.

Блицови соодветни за користење подалеку од фотоапаратот

Контрола со радиосигнали

Иако далечинската контрола со инфрацрвена светлина е добра за снимање одблиску во места со соодветна амбиентална светлина и без пречки што ги блокираат сигналите за контрола, далечинскиот управувач со радиосигнали ќе може сигурно да работи во многу повеќе различни опкружувања. Блицовите од Sony со систем за радиосигнали (HVL-F45RM) и безжичниот управувач/приемник за радиосигнали (FA-WRC1M/FA-WRR1) овозможуваат лесно поставување на напредни системи со повеќе блицови и испраќаат детални и прецизни податоци за контрола на најмногу 15 блицови во најмногу 5 групи (3 групи во режимот TTL) на растојание до приближно 30 метри (98,4 ft.). Сигналите за контрола ќе пристигнат до приемниците без оглед на тековните услови на осветлување, локацијата на приемниците или пречките. Безжичните радиосигнали нудат најдоследни резултати во најголем опсег на пригоди за фотографирање.

Длабоки композиции
Длабоки композиции

Со опсегот за користење блицови или управувачи со систем за радиосигнали од приближно 30 метри (98,4 ft.), можете да ги контролирате и да ги поставите светилките стратешки за најефикасно осветлување на далечни објекти или детали во заднината.

Сигурен при секакво осветлување

Силната сончева светлина или други извори со компоненти со инфрацрвени зраци можат да ја нарушат контролата со инфрацрвена светлина, а контролата со радиосигнали работи сигурно во секакви услови на осветлување.

Сигурен при секакво осветлување
Надминете ги пречките
Надминете ги пречките

Контролата со радиосигнали ги надминува пречките што ја блокираат контролата со инфрацрвени зраци. Приемниците можат да се постават зад фотоапаратот или објектот без да се наруши сигурното функционирање.

Безжична контрола со радиосигнали за блиц и управувач/приемник

[1] HVL-F45RM (приемник / надворешен блиц)
[2] FA-WRR1 (приемник) + компатибилен блиц (надворешен блиц)
[3] FA-WRR1 (приемник) + блиц за во студио (преку кабел за синхронизација)
[4] HVL-F45RM (управувач / блиц поставен на фотоапаратот)
[5] FA-WRC1M (управувач)

LED осветлување
Дополнителна светлина за подобри слики

Исклучено / Вклучено

Дополнителна светлина за подобри слики

Ефикасните и долготрајни LED светилки можат да го создадат дополнителното осветлување што ви е потребно за снимање висококвалитетни слики. Тие овозможуваат фотографирање со мала вредност на ISO и полесно фокусирање.

Природна рамнотежа на боите

Неприлагодената LED светлина е слична на сончевата светлина и лесно може да се усогласи со температурата на боите на другите видови светлина за да се добие природна рамнотежа на боите, без оглед што фотографирате.

Природна рамнотежа на боите

Исклучено / Вклучено

Континуирано прилагодување на светлината

Исклучено / Вклучено

Континуирано прилагодување на светлината

Различните опции за контрола на светлината овозможуваат лесно прилагодување на соодносот на светлината и осветлувањето за да ја добиете саканата атмосфера и да нагласите одредени детали.