ИД на напис : 00192311 / Последна промена : 12.07.2018Отпечати

Како да ги поставам или повторно да ги поставам каналите на телевизорот со Android од Sony (водич за повеќе сателитски антени)?

  Ова е детално упатство за основно поставување за најмногу четири сателитски антени (LNB).

  ВАЖНО: Пред да започнете со постапката за поставување, потребни ви се основните детали за сателитскиот систем (на пример, кој сателит се прима или како сигналот се доставува од сателитската антена до телевизорот). Овие информации може да се добијат од операторот и давателот на сателитската антена.

  Постапката подолу се однесува на сите наши телевизори со Android од Sony. Сепак, во зависност од моделот на телевизорот, може да има мали разлики помеѓу распоредот на далечинскиот управувач и интерфејсот на менито.

  Ако во некој момент ви се потребни дополнителни насоки, повеќе информации може да најдете во Водичот за помош што е вграден во телевизорот или така што ќе отидете до Страницата за поддршка за моделот на вашиот телевизор.

  Насоки за далечинскиот управувач Насоки за далечинскиот управувач
  Користете ги копчињата со стрелки на далечинското за да се движите низ менито на телевизорот. Избирајте опции со притискање на копчето „плус“. Тоа е кружното копче во центарот на кружната област за мени на далечинскиот управувач.

  1. Вклучете го телевизорот и проверете дали кабелот од сателитската антена (антената) е правилно поврзан на телевизорот.
  2. Притиснете го копчето [HOME] (Почеток) на далечинскиот управувач.
  3. Изберете Settings (Поставување) → Channel Setup (Поставување канали) → Digital Setup (Дигитално поставување) Satellite Set-up → Digital Satellite Tuning (Дигитално бирање сателити).

   Settings

   Поставување канали

   Дигитално поставување
  4. Кога ќе се појави прашањето „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (Дали сакате да започне дигиталното бирање сателити?), изберете Yes (Да).

   Започнете со бирање
  5. Изберете Fixed antenna (Фиксна антена) или DiSEqC и изберете Next (следно).

   Фиксна антена или DiSEqC
  6. Во овој чекор, ќе се побара да изберете помеѓу два списока на сателитски канали: Preferred Satellite (Претпочитан сателит) или General Satellite (Општ сателит).

   Претпочитан сателит или Општ сателит

   • Preferred Satellite (Претпочитан сателит) содржи список на канали од избраниот оператор, заедно со основните параметри кои ќе ви помогнат во бирањето канали.
   • General Satellite (Општ сателит) ќе ги прикаже сите канали на избраната сателитска антена. Параметрите за прием и бирање ги користат основните поставувања и можеби ќе биде потребно да се променат според типот на инсталацијата.

   • БЕЛЕШКА: Некои параметри може да се променат во поставувањето на Preferred Satellite (Претпочитан сателит), а сите параметри може да се променат во поставувањето за General Satellite (Општ сателит). Консултирајте се со операторот и со давателот на сателитската антена за конкретни информации за тоа кои поставувања треба да ги поставите.

   Кога ќе изберете Preferred Satellite (Претпочитан сателит):

   1. Ќе се појави список на оператори. Изберете го претпочитаниот сателитски оператор.
   2. Сега ќе започне бирањето сателити. Откако ќе заврши, ќе се прикаже порака.

   Кога ќе изберете General Satellite (Општ сателит):

   1. Започнете со избирање Satellite 1 (Сателит 1)
    Претпочитан сателит или Општ сателит
   2. Уверете се дека  Satellite 1 (Сателит 1) е поставен на ON (Вклучено).
   3. Поставете го Scan Type (Тип скенирање) на Full (Целосно).
   4. Одете до Satellite Selection (Избор на сателити) и изберете го својот сателит од списокот.
   5. Одете до  LNB Configuration (Конфигурација на LNB) и поставете DiSEqC Control (Контрола на DiSEqC) на A и потврдете.
    Претпочитан сателит или Општ сателит
   6. Сега може да ги видите цртичките за Signal strength (Сила на сигнал) и Signal quality (Квалитет на сигнал). Тие треба да бидат близу MAX (Максимално). Ова покажува дека примате сигнал од сателитот и може да започнете со бирање канали.

    БЕЛЕШКА: Ако цртичките покажуваат слаб сигнал или воопшто не се подигнуваат, ќе треба да ги промените параметрите за бирање LNB Voltage (Напон на LNB) и/или DiSEqC control (Контрола на DiSEqC) во LNB configuration (Конфигурација на LNB) или polarization (поларизација) во Transponder settings (Поставувања на транспондерот)). Штом ќе ја добиете јачината на сигналот и индикаторите за квалитетот, може да започнете со бирањето канали.

   7. Поставете го вториот сателит на ист начин, но поставете DiSEqC Control (Контрола на DiSEqC) на B во LNB Configuration (Конфигурација на LNB). Повторете ако сакате да го поставите Satellite 3 (Сателит 3) (DiSEqC C) и/или Satellite 4 (Сателит 4) (DiSEqC D).

    Претпочитан сателит или Општ сателит
    Претпочитан сателит или Општ сателит

   8. Вратете се на екранот за сателитите со притискање [RETURN] на далечинскиот управувач.

    Претпочитан сателит или Општ сателит

   9. Изберете Start (Старт) за да започне бирањето.

    ВАЖНО: Бирањето со целосно скенирање за два или повеќе сателити може да трае и цел час.

    Претпочитан сателит или Општ сателит
    Претпочитан сателит или Општ сателит

    БЕЛЕШКА: Сликите на екранот прикажани тука се само за референца. Вистинскиот екран може малку да се разликува во зависност од вашата земја, модел и верзија на фирмверот.