ИД на напис : 00192329 / Последна промена : 12.07.2018Отпечати

Како да ги поставам или повторно да ги поставам каналите на телевизорот со Android од Sony (водич за една сателитска антена)?

  Ова е детално упатство за основно поставување за една сателитска антена (LNB).

  ВАЖНО: Пред да започнете со постапката за поставување, потребни ви се основните детали за сателитскиот систем (на пример, кој сателит се прима или како сигналот се доставува од сателитската антена до телевизорот). Овие информации може да се добијат од операторот и давателот на сателитската антена.

  Постапката подолу се однесува на сите наши телевизори со Android од Sony. Сепак, во зависност од моделот на телевизорот, може да има мали разлики помеѓу распоредот на далечинскиот управувач и интерфејсот на менито.
  Ако во некој момент ви се потребни дополнителни насоки, повеќе информации може да најдете во Водичот за помош што е вграден во телевизорот или така што ќе отидете до Страницата за поддршка за моделот на вашиот телевизор.

  Насоки за далечинскиот управувач Насоки за далечинскиот управувач
  Користете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач за да се движите низ менито на телевизорот. Избирајте опции со притискање на копчето „плус“. Тоа е кружното копче во центарот на кружната област за мени на далечинскиот управувач.

  1. Вклучете го телевизорот и проверете дали кабелот од сателитската антена (антената) е правилно поврзан на телевизорот.
  2. Притиснете го копчето [HOME] (Почеток) на далечинскиот управувач.

  3. Одете до менито Settings (Поставување), што се наоѓа на долниот дел од почетниот екран.
   Насоки за далечинскиот управувач

  4. Изберете Channel Setup (Поставување канали) → Digital Setup (Дигитално поставување) →Satellite Set-up (Сателитско поставување) → Digital Satellite Tuning (Дигитално бирање сателити).

  5. Кога ќе се појави прашањето „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (Дали сакате да започне дигиталното бирање сателити?), изберете Yes (Да).
  6. Од вас ќе се побара да ја изберете конфигурацијата на сателитската антена. 
   Во Antenna Configuration (Конфигурација на антената) изберете помеѓу Fixed antenna (Фиксна антена), DiSEqC или Single Cabledistribution (Дистрибуција преку еден кабел) и изберете Next (Следно).
  7. Во овој чекор, ќе се побара да изберете помеѓу два списока на сателитски канали: Preferred Satellite (Претпочитан сателит) или General Satellite (Општ сателит).

   • Preferred Satellite (Претпочитан сателит) содржи список на канали од избраниот оператор, заедно со некои основни параметри кои ќе ви помогнат во бирањето канали.
   • General Satellite (Општ сателит) ќе ги прикаже сите канали на избраната сателитска антена. Параметрите за прием и бирање ги користат основните поставувања и можеби ќе биде потребно да се променат според типот на инсталацијата.

   Препорачуваме да изберете Preferred Satellite (Претпочитан сателит).
  8. Во следниот чекор ќе видите список на оператори. Изберете го својот сателитски оператор.
   БЕЛЕШКА: Ако не можете да го најдете претпочитаниот оператор на списокот, вратете се на претходната страница и изберете General Satellite (Општ сателит) како што беше опишано во чекор 7.

  9. Сега ќе може да ги поставите параметрите за мрежата така што ќе го изберете сателитот од списокот. За основно поставување, задржете ги основните поставки.

   БЕЛЕШКА: Некои параметри може да се променат во поставувањето на Preferred Satellite (Претпочитан сателит), а сите параметри може да се променат во поставувањето за General Satellite (Општ сателит). Консултирајте се со операторот и со давателот на сателитската антена за конкретни информации за тоа кои поставувања треба да ги поставите.
  10. Изберете Start (Почни).

  Телевизорот сега ќе почне со бирање. Во зависност од избраната конфигурација, можеби ќе биде потребно повеќе од еден час за процесот.