Поставка за изложба на производи. | Фотоапарат за видеоблогови ZV-1F | Sony

Текст „Поставка за изложба на производи“

 

Текст „Избери поставка за изложба на производи“ што се прикажува врз слика од LCD-екранот на фотоапаратот што прикажува како корисникот го допира копчето за изложба на производи, а функцијата се активира и се прикажува пораката „Ставете го производот во средина“

 

Текст „Поставка за изложба на производи: Вклучена“ што се прикажува врз снимка снимена со ZV-1F на која се прикажува корисникот во фокус; потоа таа става козметички производ во преден план, а фокусот автоматски преминува врз производот; потоа, кога ќе го отстрани производот од преден план, фокусот автоматски преминува врз корисникот

 

Текст „Поставка за изложба на производи: Исклучена“ што се прикажува врз истата снимка на која се прикажува корисникот во фокус; козметичкиот производ влегува во преден план и потоа излегува, но фокусот останува на нејзиното лице, а производот е заматен

 

Екран поделен на два дела каде што повторно се прикажуваат двете снимки од претходно, една покрај друга за споредба; лево: текст „Исклучена“ што се прикажува врз снимката со деактивирана поставка за изложба на производи; десно: текст „Вклучена“ што се прикажува врз снимката со активирана поставка за изложба на производи, каде што се гледаат автоматските транзиции на фокусот во режимот за изложба на производи

 

Лого „SONY“